fbpx

APP services

Sanitary ware
Renovation of sanitary ware is a very serious and responsible work. Any mistake can cause serious problems, such as flooding with a nearby home. In order to avoid such problems and also have a beautifully renovated bathroom, you should only hire a skilled master. Attaching importance to this problem, we make very seriously the choice of professionals. All masters are skilled and have many years of experience. All orders are managed by the platform staff. In any case you can immediately contact us.
Care
The Care category offers a full packet of beauty care for both women and men. There are hairdressing, manicure, pedicure, make-up, hair removal. The category also includes straightening and curling of hair, as well as artificial hair extensions. There is also a beard care service for men. All masters are skilled and have years of experience. All orders are managed by the platform staff. In any case you can immediately contact us.
Household works
This category includes capital and daily cleaning of apartments, private houses, office space and other places. The staff quickly perform the job, due to which you will have a clean hygienic apartment or office. There is also a household assistant who can help with your daily works such as curtains washing, ironing and hanging, dishes washing, and other household works. There is a cleaning service after renovation. The service charge does not include materials used for cleaning. All orders are managed by the platform staff. In any case you can immediately contact us.
Construction and repair works
There are cosmetic and capital repair of apartments, private houses, office areas, interior and exterior design works. Any renovation and construction work can be found in this section. Works are carried out very quickly, in short terms. All professionals have high-quality technical knowledge and many years of experience. All orders are managed by the platform staff. In any case you can immediately contact us.
Electricity
Electricity service is one of the most demanded services. Here you can find a list of great electrical services. Qualified masters will perform installation and dismantling of apartments, office space, also installation and repair of chandeliers, geysers and sockets. All the masters are skilled and have many years of experience. All orders are managed by the platform staff. In any case you can immediately contact us.
Events
Everything you need to make your holiday unforgettable can be found in Events category. Here are professional photography services for different occasions, as well as professional photography. You can also order decoration service for the hall or church for the wedding, christening, birthday or other events. The specialist visit on the day and hour you have marked. The visit will take place at your chosen date and time. All orders are managed by the platform staff. In any case you can immediately contact us.
Gardening
Everyone wants to have a green garden with beautiful flowers. In this category you can find all the gardening services (land sprinkler, planting of trees and placing the lawn placement, etc.).You can order the service both for the gardens of houses and for the gardens of offices and business centers. Experienced professionals will also take care for your room plants if you need to be away from home for a long time. The visit will take place at your chosen date and time. All orders are managed by the platform staff. In any case you can immediately contact us.
Health
The section includes professional nurse services who visit homes and do the necessary injections. There is also a service for ill and old people, as well as massage services. We offer only honest professionals who will care for your patient. All orders are managed by the platform staff. In any case you can immediately contact us.
Heating
The category presents design and installation of heating systems for apartments, private houses and office space. The construction and installation works are made both for several storeyed houses, large apartments, offices and for other areas. There are also services of different sizes holes in walls and installation of pipes, opening of holes for chimney. All professionals have high-quality technical knowledge and have many years of experience. All orders are managed by the platform staff. In any case you can immediately contact us.
Smart devices
In this category you can find any kind of repairment of smart phones. The specialist goes himself to the place where the client has marked (home, workplace, cafe, etc.). We understand how important it is to be in touch today, so all masters are very skilled and have many years of phone repair experience. You can stay calm for your phone because the repair will be done right before your eyes and you can follow the whole process of repair. All orders are managed by the platform staff. In any case you can immediately contact us.
Workforce
If you plan to renovate or build your apartment or house or just to move your furniture to a new home , this category is for you. The category of Workforce includes various kinds of works. Here you can find various demolition works. There are also furniture demolition and transportation works. All the masters are experienced and quick. All orders are managed by the platform staff. In any case you can immediately contact us.
Household appliance
The category includes repair of large household appliances (refrigerator, washing machine, oven, gas stove, air conditioner, etc.), diagnostics, replacement of spare parts. Only good skilled and experienced masters are making services. The master visit you the day and time you have marked in the order. All the masters are skilled and have many years of experience. Orders are managed by the platform staff. In any case you can immediately contact us.
Computer repair
This category we offer specialized repair and software maintenance for computers and laptops. The specialist will visit your home or office and repair it before your eyes. There are services of diagnostic, necessary repair, and correction the settings of the computer, which will help to increase its speed. There is also deleted and damaged files recovery service. All professionals have years of experience, which will allow them to detect and solve the problem in a short time. All orders are managed by the platform staff. In any case you can immediately contact us.
Blog
Articles
2-02-2020
(Հայերեն) Այս «սենյակի» լուսավորումը միայն նախընտրությամբ չէ պայմանավորված: Լոգասենյակը տան ամենախոնավ հատվածն է։ Ուստի այստեղի լուսավորմանը հարկավոր է շատ զգուշորեն մոտենալ: Այստեղ ամենակարևորն անվտանգ լուսավորության կազմակերպումն է: Ուզո՞ւմ եք լոգասենյակը լուսավորել: Չգիտեք ինչպես: Ինչից սկսել: Ինչը հաշվի առնել:
3-03-2020
(Հայերեն) Վերանորոգումը հեշտ է սկսել, բայց դժվար է ավարտել: Այս պնդումը հաճախ կարելի է լսել: Սակայն, այն ճիշտ է միայն այն դեպքում, երբ չկա հստակ նպատակ և գործողությունների մանրամասն ծրագիր: Այս հոդվածում մենք կպատմենք Ձեզ, թե ինչպես կարող եք այդ ամենը կազմակերպել: Հոդվածն ընթերցելիս Դուք կիմանաք, թե ինչպես որոշել վերանորոգման տեսակը և դիզայնը: Կկարողանաք նաև հասկանալ, հաշվարկել և կազմել վերանորոգման աշխատանքների արժեքը: Կծանոթանաք տների վերանորոգման աշխատանքների հերթականությանն ու սենյակի հարդարման տարբերակներին: Բացի այդ, կներկայացնենք նաև օգտակար խորհուրդներ, որոնք կարող են օգնել Ձեզ խուսափել մի շարք սխալներից:
3-03-2020
Բնակարանի նորոգումը նորակառույց շենքում ունի բազմաթիվ նրբություններ: Ընդհանրապես, նորակառույցում բնակարան ընտրելիս առավել հաճախ նախապատվությունը տրվում է առանց հարդարման կացարանին: Իհարկե, նման անշարժ գույքի գինը շատ ավելի ցածր է, քան սովորական վերանորոգված բնակարաններինը: Բացի այդ, այս տարբերակը հնարավորություն է տալիս կատարել բոլոր վերանորոգման և հարդարման աշխատանքները սեփական ցանկություններին և ֆինանսական հնարավորություններին համապատասխան:
4-04-2020
(Հայերեն) Հեղուկ պաստառներն աշխարհում հայտնի են տարբեր անվանումներով. Ֆրանսիայում՝ որպես «պատերի զարմանահրաշ ծածկույթ», Ճապոնիայում՝ «մետաքսե զարդածածկ»: Այն երբեմն կոչում են նաև «դանիական ծեփ», քանի որ այս տեխնոլոգիան առաջին անգամ կիրառվել է դանիացի մասնագետների կողմից:
6-06-2019
From this article you can find out what features chandeliers with a control panel have: classification of existing products, their distinguishing features, principle of operation. The text provides recommendations that will help with the selection of a high-quality device according to the main criteria, as well as instructions with a detailed description of the installation and repair of the chandelier with the most common breakdowns.  
6-06-2019
The current years many homeowners have more alternate eastern electricity. The establishment of solar panels is gradually gaining popularity. It is not very far off in the sense of giving good fortune. Here are many things: how do you make your own batteries? The correct budget allocation breaks in the this article.
6-06-2019
It would seem easier arranging lighting in the bathroom, a photo of which will be of interest. However, this opinion is not true. Indeed, in order to illuminate this room with sufficiently bright soft diffused light, which creates coziness and comfort, it is necessary to have certain specific knowledge. We will try to convey their basic concept in this article.
7-07-2019
You can often hear that repairment is easy to start, but hard to finish. The statement is true when the owners do not have a clear goal and a detailed plan of action regarding the transformation of the home. Therefore, it is important to have a clear idea of what should result in the end. Starting home repairs, you need to carefully think through all the steps and purposefully follow in the direction of implementation of the plan. How to do this, tells this article.
7-07-2019
Everyone who lives in a well-maintained apartment will sooner or later make repairs to the bathroom and toilet, a photo of which then, perhaps, will become his pride. However, for this to happen in this way, you need to make the right choice of material for finishing these rooms and make repairs in compliance with the requirements stipulated by the building rules.
7-07-2019
Laminate flooring is a modern floor covering that has replaced expensive parquet and wooden floors. Initially, he was afraid of moisture, an untimely wiped puddle from spilled water could forever ruin the coating. The solution to this problem was a waterproof laminate of 12 mm class 33, Germany and manufacturers of other European countries offer coatings that can be laid even in pools. This universal finishing material, despite its rather high price, has become popular among consumers, because German quality has always been in price.
7-07-2019
Liquid wallpaper has appeared on the market relatively recently, but has already has managed to win its special place among other finishing materials. Although many still prefer classic paper wallpapers to them, mistakenly believing that it is easier to work with. We will examine in more detail what constitutes a finishing coating - liquid wallpaper, how to apply them to a wall and other surfaces. Whether their application is really a complex labor-intensive process that requires special training.
7-07-2019
Modern design of buildings is meaningless without the use of gypsum plasterboard layers. This material is popular no matter what it is. Due to their softness and flexibility, layers can be cut into edging, sheathe and sew with almost any surface. Very often this material is fitted with ceiling suspension constructions that can be simple or multi-level. For example, one can construct ceilings for a living room with gypsum plasterboard: it's not difficult to find their photos and description of the installation process.