fbpx
2-02-2020

(Հայերեն) Ինչպե՞ս ճիշտ լուսավորել լոգասենյակը

 

 

Sanitary ware
Articles
2-02-2020
(Հայերեն) Այս «սենյակի» լուսավորումը միայն նախընտրությամբ չէ պայմանավորված: Լոգասենյակը տան ամենախոնավ հատվածն է։ Ուստի այստեղի լուսավորմանը հարկավոր է շատ զգուշորեն մոտենալ: Այստեղ ամենակարևորն անվտանգ լուսավորության կազմակերպումն է: Ուզո՞ւմ եք լոգասենյակը լուսավորել: Չգիտեք ինչպես: Ինչից սկսել: Ինչը հաշվի առնել:
6-06-2019
It would seem easier arranging lighting in the bathroom, a photo of which will be of interest. However, this opinion is not true. Indeed, in order to illuminate this room with sufficiently bright soft diffused light, which creates coziness and comfort, it is necessary to have certain specific knowledge. We will try to convey their basic concept in this article.
7-07-2019
You can often hear that repairment is easy to start, but hard to finish. The statement is true when the owners do not have a clear goal and a detailed plan of action regarding the transformation of the home. Therefore, it is important to have a clear idea of what should result in the end. Starting home repairs, you need to carefully think through all the steps and purposefully follow in the direction of implementation of the plan. How to do this, tells this article.
7-07-2019
Everyone who lives in a well-maintained apartment will sooner or later make repairs to the bathroom and toilet, a photo of which then, perhaps, will become his pride. However, for this to happen in this way, you need to make the right choice of material for finishing these rooms and make repairs in compliance with the requirements stipulated by the building rules.
7-07-2019
To solve the problem of permanent or temporary absence of water supply, it is clear that it is enough to install a water sink. This appliance is necessary for basic hygienic processes:  wash after work or wash the garden fruit and vegetables. Most often such a model is a faucet and a washing tray.
2-02-2020
(Հայերեն) Այս «սենյակի» լուսավորումը միայն նախընտրությամբ չէ պայմանավորված: Լոգասենյակը տան ամենախոնավ հատվածն է։ Ուստի այստեղի լուսավորմանը հարկավոր է շատ զգուշորեն մոտենալ: Այստեղ ամենակարևորն անվտանգ լուսավորության կազմակերպումն է: Ուզո՞ւմ եք լոգասենյակը լուսավորել: Չգիտեք ինչպես: Ինչից սկսել: Ինչը հաշվի առնել: