fbpx
What is VARPET?

Varpet app allows service providers to communicate directly with the final user without intermediary organizations or individuals' involvement. As both app users and masters use the platform completely free of charge without any commission or surcharge, and Varpet actually serves as a bridge between users and masters. According to master’s professional skills any master who needs a free schedule can register free on the platform. Users from the Varpet can find as well as electrical, sanitary ware, repair and heating specialist but also hairdressers, manicure makes, gardeners, furshet designers and many other specialists. In Varpet prices for services are fixed and all the users can see them and the clients simply have to choose the service that interest them, mark the location, date and time of the master’s arrival, and wait until the corresponding service provider accepts the order and arrives at the specified time. Varpet is a free app and is available on the Google Play Store and App Store. The applications have a simple design and are optimized for users.

How to use
VARPET app?

Heating Fill your day with warmth

Household works We are working and You are resting

Workforce We will help You with your everyday worries

Care We are worried about your appearance

Sanitary ware Have a perfect bathroom

Health First the health then the rest

Event Make your everyday life amazing

Electricity It is bright with us

Gardening The home is also behind the walls

Computer repair All problems are resolvable

Smart devices Don't loose a touch

Construction and repair works You should only enjoy

How can Varpet help you?
If a pipe has exploded in your bathroom and you are helpless ...
If you have problems with electricity and you want to trust the job to a professional master ...
If you want to have a pretty look without leaving home ...
... And in many other cases Varpet application will help you to solve your problems either either due to your nerves nor your comfort.
Choose the service

Heating Fill your day with warmth

Household works We are working and You are resting

Workforce We will help You with your everyday worries

Care We are worried about your appearance

Sanitary ware Have a perfect bathroom

Health First the health then the rest

Event Make your everyday life amazing

Electricity It is bright with us

Gardening The home is also behind the walls

Computer repair All problems are resolvable

Smart devices Don't loose a touch

Construction and repair works You should only enjoy

Reservation of the service

HeatingFill your day with warmth

Trust the master Who knows his work wellEach main service has its subdivisions where you can find the work you are interested in.  All the works have their fixed price. You can add several services in one order.

Basket

  • Heating, Gas boiler and water heater
  • Installation 
  • 8000 AMD
  • Modification
  • 3000 AMD
Now You should only wait
until one of the masters accepts your order

Accepting the order After accepting the order master will call you to agree
on all the details of the work. If the customer wants he / she can
also contact with the master who has accepted the order.

The master's arrival After accepting the order master will call you to agree
on all the details of the work. If the customer wants he / she can
also contact with the master who has accepted the order.

Blog
Articles
2-02-2020
(Հայերեն) Այս «սենյակի» լուսավորումը միայն նախընտրությամբ չէ պայմանավորված: Լոգասենյակը տան ամենախոնավ հատվածն է։ Ուստի այստեղի լուսավորմանը հարկավոր է շատ զգուշորեն մոտենալ: Այստեղ ամենակարևորն անվտանգ լուսավորության կազմակերպումն է: Ուզո՞ւմ եք լոգասենյակը լուսավորել: Չգիտեք ինչպես: Ինչից սկսել: Ինչը հաշվի առնել:
3-03-2020
(Հայերեն) Վերանորոգումը հեշտ է սկսել, բայց դժվար է ավարտել: Այս պնդումը հաճախ կարելի է լսել: Սակայն, այն ճիշտ է միայն այն դեպքում, երբ չկա հստակ նպատակ և գործողությունների մանրամասն ծրագիր: Այս հոդվածում մենք կպատմենք Ձեզ, թե ինչպես կարող եք այդ ամենը կազմակերպել: Հոդվածն ընթերցելիս Դուք կիմանաք, թե ինչպես որոշել վերանորոգման տեսակը և դիզայնը: Կկարողանաք նաև հասկանալ, հաշվարկել և կազմել վերանորոգման աշխատանքների արժեքը: Կծանոթանաք տների վերանորոգման աշխատանքների հերթականությանն ու սենյակի հարդարման տարբերակներին: Բացի այդ, կներկայացնենք նաև օգտակար խորհուրդներ, որոնք կարող են օգնել Ձեզ խուսափել մի շարք սխալներից:
3-03-2020
Բնակարանի նորոգումը նորակառույց շենքում ունի բազմաթիվ նրբություններ: Ընդհանրապես, նորակառույցում բնակարան ընտրելիս առավել հաճախ նախապատվությունը տրվում է առանց հարդարման կացարանին: Իհարկե, նման անշարժ գույքի գինը շատ ավելի ցածր է, քան սովորական վերանորոգված բնակարաններինը: Բացի այդ, այս տարբերակը հնարավորություն է տալիս կատարել բոլոր վերանորոգման և հարդարման աշխատանքները սեփական ցանկություններին և ֆինանսական հնարավորություններին համապատասխան:
4-04-2020
(Հայերեն) Հեղուկ պաստառներն աշխարհում հայտնի են տարբեր անվանումներով. Ֆրանսիայում՝ որպես «պատերի զարմանահրաշ ծածկույթ», Ճապոնիայում՝ «մետաքսե զարդածածկ»: Այն երբեմն կոչում են նաև «դանիական ծեփ», քանի որ այս տեխնոլոգիան առաջին անգամ կիրառվել է դանիացի մասնագետների կողմից:
6-06-2019
From this article you can find out what features chandeliers with a control panel have: classification of existing products, their distinguishing features, principle of operation. The text provides recommendations that will help with the selection of a high-quality device according to the main criteria, as well as instructions with a detailed description of the installation and repair of the chandelier with the most common breakdowns.  
6-06-2019
The current years many homeowners have more alternate eastern electricity. The establishment of solar panels is gradually gaining popularity. It is not very far off in the sense of giving good fortune. Here are many things: how do you make your own batteries? The correct budget allocation breaks in the this article.
6-06-2019
It would seem easier arranging lighting in the bathroom, a photo of which will be of interest. However, this opinion is not true. Indeed, in order to illuminate this room with sufficiently bright soft diffused light, which creates coziness and comfort, it is necessary to have certain specific knowledge. We will try to convey their basic concept in this article.
7-07-2019
You can often hear that repairment is easy to start, but hard to finish. The statement is true when the owners do not have a clear goal and a detailed plan of action regarding the transformation of the home. Therefore, it is important to have a clear idea of what should result in the end. Starting home repairs, you need to carefully think through all the steps and purposefully follow in the direction of implementation of the plan. How to do this, tells this article.
7-07-2019
Everyone who lives in a well-maintained apartment will sooner or later make repairs to the bathroom and toilet, a photo of which then, perhaps, will become his pride. However, for this to happen in this way, you need to make the right choice of material for finishing these rooms and make repairs in compliance with the requirements stipulated by the building rules.
7-07-2019
Laminate flooring is a modern floor covering that has replaced expensive parquet and wooden floors. Initially, he was afraid of moisture, an untimely wiped puddle from spilled water could forever ruin the coating. The solution to this problem was a waterproof laminate of 12 mm class 33, Germany and manufacturers of other European countries offer coatings that can be laid even in pools. This universal finishing material, despite its rather high price, has become popular among consumers, because German quality has always been in price.
7-07-2019
Liquid wallpaper has appeared on the market relatively recently, but has already has managed to win its special place among other finishing materials. Although many still prefer classic paper wallpapers to them, mistakenly believing that it is easier to work with. We will examine in more detail what constitutes a finishing coating - liquid wallpaper, how to apply them to a wall and other surfaces. Whether their application is really a complex labor-intensive process that requires special training.
7-07-2019
Modern design of buildings is meaningless without the use of gypsum plasterboard layers. This material is popular no matter what it is. Due to their softness and flexibility, layers can be cut into edging, sheathe and sew with almost any surface. Very often this material is fitted with ceiling suspension constructions that can be simple or multi-level. For example, one can construct ceilings for a living room with gypsum plasterboard: it's not difficult to find their photos and description of the installation process.